Forberedelse

Plan for, hvordan en afdeling bør organisere sig og forberede sig på akutte krisesituationer, der involverer børn og unge.

Forberedelse til akutte krisesituationer på en afdeling

At gøre sig de rigtige forberedelser til, hvordan man håndterer alvorlige krisesituationer, der involverer børn og unge, er vigtigt for at kunne give den bedst mulige støtte i situationen. Som en del af forberedelsen bør der være klare aftaler for, hvem der tager ansvar for børn og unge (gerne min. 2 børne-/ungeansvarlige på en afdeling). Derudover bør afdelingen indrette de bedst mulige fysiske rammer for støtten. Organiseringen og samarbejdet på tværs af enheder og sektorer bør prioriteres, og der bør blandt personalet være en velfunderet viden om krise-og traumereaktioner. Alle forberedelserne bør selvfølgelig tænkes sammen med de procedurer og strukturer, der allerede er på den enkelte afdeling.

 

Ansvarsfordeling

I en krisesituation, hvor et barn eller en ung er kommet slemt til skade, eller en forælder er blevet ramt af ulykke eller akut sygdom, er der brug for at kunne handle hurtigt og konsistent. Det kræver en klar ansvarsfordeling. Det anbefales derfor, at alle afdelinger udpeger en gruppe af børne-/ungeansvarlige sundhedsprofessionelle, som har særligt fokus på at tage sig af børn og unge i alvorlige krisesituationer. De børne-/ungeansvarlige bør udpeges sådan, at der så vidt muligt altid er mindst én til stede på afdelingen. Aftal hvem der tager hånd om situationen, hvis ingen af de børne-/ungeansvarlige er til stede.

Når de børne-/ungeansvarlige udpeges, kan det være fornuftigt at tænke over:

Hvem der allerede er i kontakt med familier i denne målgruppe.

Hvem der på forhånd har interesse for og erfaring med børn, unge og familier.

 

Faste procedurer

At indarbejde faste procedurer for handling i akutte krisesituationer er afgørende for en god indsats. Det anbefales, at en afdeling indarbejder SOF-bredskabsplanen og PRO-opfølgningssamtalen, som du kan læse mere om her på siden, i de arbejdsgange, der allerede er på afdelingen i forbindelse med børn og unges indlæggelse eller indlæggelse af patienter, der har børn.

En fast procedure bør indeholde følgende fem punkter:

1. Underretning af børne-/ungeansvarlig, hvis der er børn tilstede. Hvis ikke der er børn til stede, spørg om patienten har børn.

2. Indarbejdning af SOF-beredskabsplanen i den normale arbejdsgang.

3. Indarbejdning af PRO-modellen i den opfølgende.

4. Faste procedurer for indhentning og videregivelse af information om familiens situation fra og til andre enheder og afdelinger.

5. Faste procedurer for kontakt med andre sektorer, herunder skole og kommune.

 

Fysiske rammer

Selvom de fysiske rammer på en dansk hospitalsafdeling ikke altid er optimale, er det vigtigt at tænke over, hvor man er i en akut krisesituation. Hvis der ikke er et lokale til formålet, så er det vigtigt at have overvejet på forhånd, hvor man kan sætte sig hen. Tænkt over afdelingens indretning og, hvor kan man skabe de bedste betingelser for en samtale i rolige rammer med respekt for barnet eller den unge og familiens privatliv og integritet.

 

Organisation

Punkt 4 og 5 i de faste procedurer indeholder kommunikation og informationsudveksling med andre enheder, afdelinger og sektorer. For at give den optimale støtte, er det vigtigt at kommunikere på tværs og samarbejde med de personer, der er i berøring med barnet eller den unge og familien i den svære situation.

Dette involverer følgende:

• Når I modtager patienter fra en anden enhed eller afdeling, gør det da til et fast punkt at spørge enheden eller afdelingen om patientens og familiens psykiske og sociale situation, hvis det er muligt.

• Hvis I sender familien videre til en anden enhed eller afdeling, sørg for at fortælle om familiens psykiske og sociale situation.

• Hvis afdelingen i forbindelse med PRO-opfølgningssamtalen og øvrige observationer af familien vurderer, at situationen er meget bekymrende, bør afdelingen tage kontakt til kommunen.

Om underretninger til kommunen se her.

 

Viden

Brug handleplanens afsnit ”Viden” til at få den nødvendige viden om belastningsreaktioner hos børn, unge og forældre. Læs beredskabsplanen grundigt, så I ved, hvad I skal gøre, når krisesituationen opstår.

Det anbefales derudover, at de sundhedsprofessionelle, som udpeges på en afdeling til at være børne-/ungeansvarlige, deltager i kurset ”Krise- og traumeinformeret praksis”, som udbydes af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i Region Hovedstanden.

Læs mere under Viden


				
Share This